Estatuts

Actualment es troba en procés d’aprovació la modificació dels estatuts de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, quedant mancant esmenar l’informe rebut de la Direcció General d’Esports. Quan estiguen aprovats els nous estatuts es procedirà a la seua publicació a fi de complir amb la normativa en matèria de transparència.

CAPITUL I . PRINCIPIS GENERALS.

Article 1. Objecte Social.

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, és una
associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Naturalesa Jurídica.
1) La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, és una associació integrada per esportistes, i Entitats Esportives.
2) Té la consideració d’entitat d’utilitat pública d’acord amb la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport.
3) Exerceix per delegació de la Generalitat Valenciana, funcions públiques de caràcter administratiu, sota la tutela i coordinació de la Direcció General de l’Esport.

Article 3. Agrupacions.
La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana podrà agrupar-se amb altres Federacions esportives, per a la defensa i cooperació en la consecució dels seus interessos comuns.

Article 4. Composició.
La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana es compon dels següents estaments:
– Esportistes (Caçadors)
– Entitats Esportives (clubs i societats cinegètiques de caçadors etc.)

Article 5. Regulació.
La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana es regeix per la Llei 4/1993 de 20 de Desembre, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, el Decret 60/98, de 5 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i altres normes de desenvolupament, pels presents Estatuts i reglaments degudament aprovats, i altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.

Article 6. No discriminació.
La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana no permetrà cap mena de discriminació entre els seus afiliats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 7. Modalitats esportives. CAÇA I TIR Al VOL

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana té competència sobre les següents especialitats esportives oficialment reconegudes:

– Caça Menor
– Caça Gossos de Caça
– Tir de caça llançada
– Caça Menor amb Gos
– Caça Gossos de Mostra
– Colomí a Braç
– Caça Sant *Huberto
– Recorreguts de Caça
– Falconeria
– Caça Major
– Caça amb Arc i Ballesta
– Caça Fotogràfica i Vídeo
– Ocells de Canto o (Fringíl·lids amb Xarxa i *Ramet).
– Tir al vol (tire colomí a caixa, tir d’hèlices i tir a vol de solta)
– Caça en *Parany (limitada exclusivament als supòsits permesos per la legislació vigent en la matèria).

Article 8. Domicili Social.

1) La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana té el seu domicili social a València en la Plaça *Cánovas del Castell núm. 8-9a, podent canviar el seu domicili a qualsevol altre municipi de la Comunitat Valenciana per acord de l’Assemblea General.
2) Si el canvi es produeix dins del mateix municipi, l’acord podrà adoptar-lo la Junta Directiva sent ratificat posteriorment per l’Assemblea General.

Article 9. Funcions.

Correspon amb caràcter exclusiu a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, les següents funcions:

a) Qualificar, organitzar i, en el seu cas, autoritzar les competicions oficials del seu/s modalitat/és esportiva/s, així com autoritzar les competicions no oficials quan siga procedent.
b) Representar a la Comunitat Valenciana en les competicions esportives oficials del seu/s modalitat/és en els àmbits autonòmic i estatal.
c) Col·laborar amb la Direcció General de l’Esport en l’elaboració de la relació d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.
d) Col·laborar amb l’Administració autonòmica, per a la promoció de la seua modalitat esportiva en tota la Comunitat Valenciana.
e) Exercir la potestat disciplinària esportiva d’acord amb la Llei 4/1993 de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament i els presents Estatuts i Reglaments.
f) Col·laborar amb el Comité Valencià de Disciplina Esportiva, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
g) Designar als esportistes de la seua modalitat que hagen d’integrar la selecció autonòmica. Per a això, tant els esportistes, com els clubs i altres persones i entitats federades, hauran de posar-se a la disposició de la federació quan siguen requerits.
h) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen, i siguen aprovades per la Direcció General de l’Esport.

i) Assumir les modalitats i especialitats esportives que adscriga la Direcció General de l’Esport a la Federació.
j) Coordinar amb la federació o agrupació esportiva espanyola, la gestió de les seues respectives
modalitats o especialitats esportives.

També correspon a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana amb caràcter no exclusiu les següents funcions:

k) Potenciar, conservar, defensar i fomentar la cria i educació de les races canines de caça.
l) Combatre amb tots els mitjans legals al seu abast el furtivisme i l’actuació contrària a la
normativa vigent en matèria de Caça.
m) Representar a la Comunitat Valenciana en matèria cinegètica, tant a nivell Autonòmic, com a Nacional en les competicions esportives oficials de totes les modalitats de la Federació de Caça.
n) Potenciar la unió de tots els Federats a través de les pròpies Societats o Clubs Federats.
*ñ) Establir una línia d’actuacions conjunta que afavorisca l’activitat cinegètica en tots els àmbits socials.

o) Fomentar, conservar, protegir i ordenar l’aprofitament de les espècies cinegètiques.
p) Col·laborar amb l’Administració Autonòmica en l’elaboració de l’Ordre General de Vedes i en els Plans Tècnics d’Aprofitament Cinegètic i els Plans Reduïts de Caça a nivell d’Associacions o Clubs.
q) Defensar els interessos dels nostres Federats davant de la societat en general.
r) Potenciar la formació i informació de tots els federats per mitjà de les Escoles de Caça i els cursos monogràfics sobretot tipus de temes d’actualitat cinegètica.
s) Promoure tot tipus d’actuacions de cara a la millora dels hàbitats i la fauna i flora silvestres.

t) Defensar tots els nostres sistemes de caça tradicionals dins del més pur sentit esportiu i conservacionista.
o) Organitzar tota classe de proves, competicions on prevalga l’activitat cinegètica com a pur esport respectuós amb el mitjà i les espècies.
*v) Potenciar tot tipus d’estudis cinegètics encaminats a la millora de les espècies i la seua adaptació al mitjà.

Article 10. Altres funcions.
En relació amb el seu objecte social o finalitat específica es podran realitzar qualssevol altres activitats, no contemplades en les funcions enumerades en l’article anterior, fins i tot les derivades d’explotacions econòmiques, amb sotmetiment en aquest últim cas al que es disposa en la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interés general i altra legislació aplicable.

Article 11. Àmbit territorial i estructura administrativa.
L’àmbit territorial de la Federació s’estén a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana s’estructura administrativament en Delegacions Provincials: Alacant, Castelló i València i/o en Delegacions Comarcals, o de qualsevol altre àmbit, que es puguen crear, prèvia aprovació de l’Assemblea General.

Article 12. Funcions de les Delegacions.
Les Delegacions podran assumir les següents funcions:
· Representar a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana en les corresponents Províncies.
· Dur a terme la gestió i organització de les competicions amb Caràcter Provincial de les modalitats admeses en aquests Estatuts i qualsevol altra funció que per Delegació expressament se li concedisca.

CAPÍTOL II. *ORGANOS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 13. Òrgans Superiors.

Són òrgans superiors de govern i representació de la federació de Caça de la Comunitat Valenciana, l’Assemblea General, el President i la Junta Directiva.

Article 14. L’Assemblea General.

1) L’Assemblea General, és el màxim òrgan de representació i govern de la Federació.
2) L’Assemblea General comptarà amb un màxim de 50 membres, triats per sufragi lliure, igual, directe i secret, per i entre els components de cada estament de la modalitat esportiva corresponent, adscrits a aquesta federació d’acord amb els següents percentatges:

· Estament d’entitats esportives, el 60%;
· Estament d’esportistes el 40%.

3) El nombre concret de membres de l’Assemblea General es fixarà en el Reglament electoral.
4) Els membres de l’Assemblea General seran triats amb caràcter ordinari cada quatre anys, coincidint amb la meitat dels períodes olímpics.
5) La celebració d’eleccions s’ajustarà al reglament electoral elaborat per la Junta Directiva, aprovat per l’administració esportiva autonòmica i ratificat per l’Assemblea General.
6) Els processos electorals es realitzaran segons els terminis i el procediment previst en el Decret 60/98, de 5 de Maig, del Govern Valencià, que regula les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, i en la normativa que a aquest efecte dispose l’administració esportiva autonòmica.

Article 15. Règim de reunions i competències.

1) L’Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari. Es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada a l’any i abans del 30 de juny; amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari per a aprovar les qüestions de la seua competència.
2) És competència de l’Assemblea General ordinària:
1. Aprovar el pressupost anual.
2. Aprovar els comptes anuals, la memòria esportiva i la liquidació del pressupost de l’any anterior.
3 Aprovar el calendari de competicions oficials i altres
activitats esportives.
4. Conéixer els canvis produïts en la Junta Directiva, durant l’any, si n’hi haguera.
3) És competència de l’Assemblea General Extraordinària:

1r. Elecció del President i moció de censura a aquest.
2n. Aprovació i modificació d’Estatuts i Reglaments.
3r. Adopció d’aquells acords econòmics que puguen comprometre de manera irreversible el patrimoni o les activitats pròpies de la Federació.
4t. Autorització del gravamen o alienació de béns immobles i operacions d’endeutament que suposen càrregues financeres anuals, superiors al 20% del pressupost anual de la Federació, i amb subjecció als límits de l’article 40 del Decret 60/1998 que regula les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana.
5é. Elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral, que exerciran les seues funcions durant tot el període de mandat de l’Assemblea General.
6é. Adopció d’acords de fusió, segregació o dissolució de la Federació.
7é. Adopció d’acords d’integració en la Federació d’altres modalitats o especialitats esportives.

8é. I totes les altres funcions que no siguen atribuïdes expressa o implícitament al President, Junta Directiva o a qualsevol altre òrgan de la Federació.

Article 16. Convocatòries.

1) Les Assemblees Generals hauran de convocar-se amb un mínim de 20 dies d’antelació a la data de la seua celebració.
2) La convocatòria la realitza el President, per iniciativa pròpia, o a petició de dos terços de la Junta Directiva, o d’un nombre de membres no inferior al 20% de components de l’Assemblea.
3) La Federació està obligada a acreditar i justificar la certesa de l’enviament de la convocatòria amb un termini mínim de 20 dies d’antelació.
4) La notificació de la convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l’interessat.

Article 17. Quòrum.
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórrega la majoria absoluta dels seus membres, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’assistents.

Article 18. Legitimació en les votacions.

En les Assemblees Generals el vot és personal i directe, sense que s’admeta la delegació de vot o el seu exercici per representació. Poden assistir a les Assemblees Generals els membres de la Junta Directiva que no ho siguen de l’Assemblea, amb veu però sense vot.

Article 19. Acords ordinaris.
L’adopció d’acords competència de l’Assemblea General Ordinària, requereix l’aprovació de la meitat més un dels vots presents.

Article 20. Acords extraordinaris.
L’adopció d’acords competència de l’Assemblea General Extraordinària requereix l’aprovació per dos terços dels vots presents.
Per a l’adopció d’acords de fusió, segregació i extinció es requerirà a més un quòrum de constitució de la meitat més un dels membres integrants de l’Assemblea.

Article 21. Validesa.
Són vàlids els acords adoptats en l’Assemblea General Ordinària, competència de l’Assemblea General Extraordinària, sempre que concórreguen en la seua adopció les garanties de convocatòria, forma de constitució i adopció per majoria de vots corresponents a l’Assemblea General Extraordinària.

Article 22. Membres de l’Assemblea.

Requisits dels membres de l’Assemblea:
1) En els estaments de persones físiques:
a) Ser major d’edat.
b) Estar en el ple ús dels drets civils.
c) No haver sigut inhabilitat per a càrrec públic per sentència judicial ferma, o per a càrrec esportiu per un òrgan disciplinari esportiu, també amb caràcter ferm.
d) Posseir llicència federativa en vigor.
2) En els estaments de persones jurídiques ser un club o entitat esportiva degudament legalitzat i adscrit a la federació.
Les persones físiques que actuen com a representants hauran de reunir els requisits assenyalats en els apartats a), b), c) i d) anteriors i els que establisca la normativa electoral.
Aquests requisits s’han de mantindre durant tot el mandat.

Article 23. Cessament dels membres de l’Assemblea.
El cessament dels membres de l’Assemblea es produirà per:
– Dimissió.
– Renúncia.
– Defunció.
– Quan deixen de reunir algun dels requisits de l’article anterior.
– Quan concórreguen causes excepcionals previstes en la normativa legal i reglamentària aplicable.

CAPÍTOL III . LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 24. Composició.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i gestió de la federació. Està integrada pel President més (un mínim de 3 i un màxim de 20 membres) designats i revocats lliurement pel President.

A més del President, integraran la Junta Directiva els següents membres:
• Un Vicepresident adjunt a la Presidència, nomenat pel President d’entre els membres de l’Assemblea General, que serà qui substituïsca al President en els casos de vacant, absència o  malaltia, amb les mateixes facultats que el substituït.
• Altres Vicepresidents (en el seu cas i per la seua ordre)
• Un Delegat Provincial per cada Província (en el seu cas).
• Un Secretari.
• Un Tresorer (en el seu cas)
• Un vocal de cada modalitat esportiva de la federació.

Article 25. Quòrum i adopció d’acords

1) La Junta Directiva pot funcionar en ple, i quedarà vàlidament constituïda quan concórreguen el President i el Secretari o els qui el substituïsquen i un
terç, almenys, dels seus membres. També pot funcionar en Comissió Permanent amb les funcions delegades per la Junta Directiva.
2) Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria de vots dels membres assistents. En cas d’empat, dirimirà el vot de qualitat del President.

Article 26. Funcions de la Junta directiva.
Funcions de la Junta Directiva:
a) Col·laborar amb el President en la direcció econòmica, administrativa i esportiva de la federació.
b) Estudiar i redactar les propostes que hagen de sotmetre’s a decisió de l’Assemblea.
c) Presentar davant l’Assemblea la liquidació del pressupost i els comptes anuals de l’any anterior i la memòria d’activitats.
d)Autoritzar operacions de tresoreria (amb els limites que es fixen en l’article 15)
e) Elaborar el projecte de pressupost.
f) Autoritzar la modificació del calendari de competicions oficials i activitats esportives, amb els límits i criteris que haja fixat l’Assemblea.
g) Elaborar la convocatòria i l’ordre del dia de l’Assemblea General.
h) Decidir sobre la integració de persones i entitats en la federació i acordar el necessari per a la inscripció de les entitats federades en el Registre d’Entitats Esportives.
i) Qualificar les competicions oficials d’àmbit autonòmic.
j) Autoritzar competicions no oficials.
k) Les funcions que el President o l’Assemblea li assignen dins dels límits establits en les disposicions legals o estatutàries.
l) Adopció de forma en les modificacions als Estatuts i les seues aprovacions d’Assemblea, així com les seues adaptacions als informes jurídics emesos pels serveis de la Direcció General de l’Esport, respecte als Estatuts o Reglaments.

Article 27. Caràcter honorífic.

1) Els càrrecs de la Junta Directiva tenen caràcter honorífic, excepcionalment podrà establir-se remuneració o compensació per al President i altres membres que ocupen càrrecs de responsabilitat, sempre que l’acorde l’Assemblea General per la meitat més un dels membres de ple dret.
2) La remuneració es fixarà de forma diferenciada en els pressupostos de la Federació i en cap cas es podrà satisfer amb càrrec a subvencions públiques.

CAPÍTOL IV. EL PRESIDENT.

Article 28. Elecció del President.

1) El President és l’òrgan executiu de la Federació. Serà triat per sufragi lliure, igual i secret per i entre els membres de l’Assemblea General, en primera votació per majoria absoluta dels presents i en segona votació per majoria simple. Segons el procediment i terminis previstos en la normativa que a aquest efecte dispose l’Administració Esportiva Autonòmica.
2) El mandat tindrà una duració de quatre anys, podent ser reelegit sense límit de mandats.

Article 29. Règim d’incompatibilitats del President.
No es podrà ser simultàniament President de la Federació i d’un club esportiu,

Article 30. Requisits per a ser elector i elegible.
Requisits per a ser elector i elegible en les eleccions a President:

– Són electors tots els membres de l’Assemblea General.
– Són elegibles, els qui tenint la condició d’electors, presenten la seua candidatura en la forma i terminis establits en el Reglament Electoral.

Article 31. Funcions del President.
Funcions del President:

a) Ostentar la representació legal de la Federació.
b) Convocar i presidir els òrgans de representació, govern i gestió i executa els seus acords.
c)Assumir la direcció econòmica, administrativa i esportiva (amb els límits a les facultats de disposició que s’estableixen en l’article 53 d’aquests Estatuts.
d) Nomenar i destituir lliurement els membres de la Junta Directiva. e) Convocar, presidir i dirigir els debats d’Assemblea General, i la Junta Directiva; així com suspendre’ls per causes justificades.
f) Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció d’acords de l’Assemblea General i Junta Directiva i de qualssevol altres òrgans dels quals forme part.
g) Assistir a les reunions de qualsevol altre òrgan o comité de la Federació a excepció dels disciplinaris, o delegar la seua presidència.
h) Podrà atorgar poders de representació processal a advocats i procuradors perquè assistisquen i  representen a la federació en defensa dels seus drets i interessos.
i) Qualsevol altra funció no atribuïda a l’Assemblea General o a la Junta Directiva o siguen inherents a la seua condició de President.
j) Podrà adoptar mesures urgents concernents al bon govern de la Federació, en casos d’excepcional gravetat, i sempre dins dels límits legals i estatutaris.

Article 32. Cessament del President.
1) El President cessarà en les seues funcions per:
– Compliment del termini per al qual va ser triat.
– Mort o incapacitat física permanent que li impedisca el normal desenvolupament de la seua tasca per més de 6 mesos.
– Moció de censura acordada per l’Assemblea.
– Pèrdua de les condicions d’elegibilitat.

– Incompatibilitat.
– Dimissió, presentada per escrit a la Federació i comunicada a la Direcció General de l’Esport.

2) El President, o el seu substitut, sortint romandrà en el seu càrrec fins que resulte elegit el nou President, a qui haurà de donar compte de la situació, gestió i estat econòmic de la federació, entregant-li tota la documentació relativa a aquesta; de tot això s’estendrà acta, de la qual es remetrà còpia a l’Administració Esportiva Autonòmica.

Article 33. Substitució del President.
En cas de vacant, absència o malaltia per període inferior a sis mesos, li substituirà el Vicepresident o Vicepresidents per la seua ordre.

Transcorregut aquest termini o si el President cessa definitivament per qualsevol causa abans de la conclusió del seu mandat, la Junta Directiva es constituirà en Comissió Gestora i es convocaran mitjançant Assemblea General Extraordinària eleccions limitades al càrrec de President. El nou president ocuparà el càrrec pel temps de mandat que restava a la persona del president substituït.

Article 34. Moció de censura al President.
1) La moció de censura al President ha de ser proposada pel 30% de membres de l’Assemblea General, amb els requisits de convocatòria i forma de constitució de l’Assemblea General Extraordinària.
2) La moció de censura per a ser aprovada requerirà el vot favorable de la meitat més un dels membres de ple dret de l’Assemblea.
3) La moció de censura haurà de ser constructiva, incorporant la proposta d’un candidat alternatiu.
4) La sessió de l’Assemblea en la qual es debata la moció de censura serà presidida pel membre de major edat.

CAPÍTOL V. ÒRGANS DE GESTIÓ.

Article 35. El Secretari/a.
1) El Secretari/a és l’òrgan administratiu de la Federació

2) Actua com a Secretari/a de la Federació, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Assistirà a tots els òrgans de representació de la Federació.
3) Aquest Secretari/a podrà ser un membre de la Junta Directiva, o una persona al servei de la Federació i aliena a la Junta. En el primer cas actuarà amb veu i vot en les reunions, i en el segon amb veu però sense vot.

Article 36. Funcions del Secretari/a.
Són les pròpies de fedatari i, concretament:

– Estendre acta de les sessions que celebren els òrgans col·legiats de govern i representació. En l’acta constarà: assistents, assumptes tractats, resultat de la votació, vots particulars contraris a l’acord adoptat, abstencions. L’acta se signarà amb el vistiplau del President.
-Preparar el despatx d’assumptes generals.
– Emetre els informes que li sol·licite la Junta Directiva o el President.
– Expedir certificacions dels actes dels òrgans de govern i representació, degudament documentats i signats amb el vistiplau del President.
– Mantindre i custodiar l’arxiu.
– Dirigir el funcionament intern de la Secretaria, Prefectura del Personal Auxiliar.
– Atendre el despatx general dels assumptes.
– Qualssevol altres que siguen inherents a la seua condició de Secretari/a.

CAPÍTOL VI. ÒRGANS TÈCNICS I DE COL·LABORACIÓ.

Article 37. Comissions de modalitat.
1) Es constitueix una comissió de modalitat per cadascuna de les modalitats esportives gestionades per la Federació.

Les modalitats seran dues:
– CAÇA
– TIR Al VOL

2) La composició de les comissions d’especialitat són les següents:
– Caça Menor
– Caça Gossos de Caça
– Tir de caça llançada
– Caça Menor amb Gos

– Caça Gossos de Mostra
– Colomí a Braç
– Caça Sant *Huberto

– Recorreguts de Caça
– Falconeria
– Caça Major
– Caça amb Arc i Ballesta
– Caça Fotogràfica i Vídeo

– Ocells de Canto o (Fringíl·lids amb Xarxa i *Ramet).
– Tir al vol (tire colomí a caixa, tir d’hèlices i tir a vol de solta)
– Caça en *Parany (limitada exclusivament als supòsits
permesos per la legislació vigent en la matèria.)

3) Els seus membres seran designats per –
La Junta Directiva, i tindrà un membre per cadascuna de les especialitats

4) El Vocal de la comissió d’especialitat serà nomenat i revocat lliurement pel President de la Federació, d’entre els membres d’aquesta especialitat.

CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 38. Àmbit d’aplicació.

La disciplina esportiva s’estén a les regles del joc o competició i a les de la conducta esportiva tipificades en la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, en les seues disposicions reglamentàries i en els Estatuts d’aquesta Federació degudament aprovats.

Article 39. Tipificació.
1) Són infraccions a les regles del joc o de la competició les accions o omissions que impedeixen, vulneren o pertorben durant el curs d’aquell o d’aquesta el seu normal desenvolupament.
2) Són infraccions a la conducta esportiva les altres accions o omissions que, sense estar compreses en el que es disposa en l’Article anterior, perjudique el desenvolupament normal de les relacions i activitats esportives.
3) Tant les infraccions a les regles del joc o de la competició com les de la conducta esportiva hauran d’estar degudament tipificades en la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament en els presents Estatuts o Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Article 40. Òrgans disciplinaris.
La potestat disciplinària esportiva en l’àmbit de la Federació, serà exercida per dos òrgans disciplinaris:

1) El Comité de Disciplina de les Delegacions Provincials que és l’òrgan de primera instància.

2) El Comité de Disciplina de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana que és l’òrgan de segona instància o d’apel·lació.

Article 41. Òrgan de primera instància.
1) El Comité de primera instància estarà integrat per 3 persones, nomenades pel President de la Federació i ratificades per l’Assemblea General.
2) Contra les resolucions dictades per aquest Comité es podrà interposar recurs d’apel·lació, davant el Comité de segona instància, segons els terminis previstos en el Reglament de disciplina esportiva de la Federació.

Article 42. Òrgan de segona instància o apel·lació.
1) El Comité estarà integrat per 3 persones, nomenats pel President de la Federació i ratificats per l’Assemblea General.
2) Contra les resolucions dictades pel Comité d’apel·lació es podrà interposar recurs davant el Comité Valencià de Disciplina Esportiva en el termini de quinze dies hàbils.

Article 43. Actuació i incompatibilitats.
1) L’actuació dels òrgans disciplinaris haurà de ser independent. Els membres dels òrgans disciplinaris s’abstindran d’intervindre en les seues funcions i ho comunicaran a la Junta Directiva de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana quan es donen algunes de les circumstàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/92 modificada per Llei 4/99 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La no abstenció en els casos que procedisca donarà lloc a responsabilitats.
La Junta Directiva de la Federació de Caça resoldrà el procedent i proveirà en el seu cas la substitució dels membres sobre els quals s’haja donat l’abstenció.
2) El càrrec de membre dels Comités Disciplinaris de la Federació, tindrà caràcter honorífic, no obstant això es podran percebre les indemnitzacions i dietes que s’aproven per l’Assemblea General.

Article 44. Duració del mandat.
El mandat dels membres dels òrgans disciplinaris s’estendrà fins que després de l’elecció d’una nova Assemblea General, aquesta procedisca a ratificar el nomenament dels nous membres.

Article 45. Infraccions i sancions.
1) La tipificació d’infraccions i sancions, els procediments disciplinaris, recursos, etc. es regularan en el Reglament de Disciplina Esportiva de la
Federació de Caça la Comunitat Valenciana, que prèvia la seua aprovació per l’Assemblea General de la Federació haurà de ser ratificat per la Direcció General de l’Esport.
2) Mentre no entre en vigor el citat Reglament seran aplicable la Llei 4/1993 de l’Esport de la Comunitat Valenciana, l’RD 1591/1992 de 23 de desembre sobre Disciplina Esportiva, i el Reglament Disciplinari de la Federació Espanyola de Caça.

CAPÍTOL VIII. DRETS I DEURES DELS FEDERATS.

Article 46. Adquisició de la condició de federat.

1) La condició de federat s’obté mitjançant la concessió de la llicència per la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana.
2) La Llicència Federativa serà obligatòria per als qui practiquen les modalitats
esportives que contemplen aquests estatuts en el si d’una entitat esportiva.
3) S’entén que es practica una modalitat, contemplada en aquests estatuts, en el si d’una
entitat esportiva quan aquesta s’exerceix en els terrenys o en les instal·lacions d’una societat o
club federats o en els terrenys o instal·lacions en els quals la societat o club siga titular o
cessionària dels drets de caça, bé de manera permanent o circumstancial. I en tot cas
quan la modalitat que es practique estiga organitzada per una entitat esportiva.

Article 47. Llicències esportives
1) La llicència esportiva s’expedirà per aquesta Federació, una vegada verificat el compliment dels
corresponents requisits.
2) La llicència s’expedirà en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana
.
3) El preu de la llicència serà aprovat anualment per l’Assemblea General i haurà de ser igual
per a cada modalitat esportiva, estament i categoria.
4) Requisits per a l’expedició de les llicències:
a) Les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, previ
pagament de les corresponents quotes.
b) Les persones físiques, ser major d’edat o menor representat
i estar en ple ús dels seus drets.

Article 48. Contingut de la llicència.
En el document de la llicència contindrà els següents conceptes:

– Quota de l’assegurança d’assistència sanitària, que cobrisca els riscos (danys propis) per a la salut
derivats de la pràctica de la modalitat esportiva, quan es tracte de persones físiques.
– Quota corresponent a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana
.
– Quota corresponent a la Federació Espanyola de Caça, en la qual estiga integrada.
– Qualsevol altra cobertura de riscos que s’establisca.

Article 49. Pèrdua de la condició de federat.
1) La pèrdua de la condició de federat es produeix quan deixen de concórrer
els requisits per a l’atorgament de la llicència.
2) També es perd la condició de federat per la comissió d’infraccions que porten aparellada
com a sanció la privació temporal o definitiva de la llicència federativa.

Article 50. Drets dels federats.
a) Dret a participar en el compliment dels fins específics d’aquesta federació.
b) Dret a exigir que l’actuació de la Federació s’ajuste a la Llei 4/1993 de l’Esport de la
Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament i als presents Estatuts.
c) Dret a separar-se lliurement d’aquesta Federació.

d) Dret a la informació de les activitats de la
Federació.
e) Dret a ser elector i elegible per als òrgans de representació, quan complisquen els
requisits establits en la normativa electoral.
f) Dret a participar en les competicions.

Article 51. Obligacions dels federats.
Són obligacions dels federats les de caràcter jurídic i econòmic
que es deriven de la Llei 4/1993 de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament i
els presents Estatuts. Així com complir els acords vàlidament adoptats dels òrgans de govern
i representació d’aquesta Federació.

CAPITULE IX. RÈGIM DOCUMENTAL

Article. 52. Llibres.

1) S’integra pels següents llibres:

a) Llibre d’actes, en el qual constaran tots els acords adoptats per l’Assemblea General, la
Junta Directiva i altres òrgans col·legiats.
b) Llibre registre d’entitats federades, que contindrà a les persones i entitats que integren la
Federació.
c) Llibres de comptabilitat que seran: Lliure Diari i Llibre d’Inventaris
i Comptes Anuals.
d) Qualsevol altre llibre o registre auxiliar que es considere necessari.
e) Aquells llibres oficials que per imperatiu legal, d’índole laboral, administratiu o de qualsevol
ordre siguen obligatoris per a la Federació.

2) Els llibres es conservaran i portaran de conformitat amb el que es disposa en el Codi de Comerç.
La seua legalització s’efectuarà en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
o en el Registre Mercantil, si escau.

Article 53. Procediment d’informació i examen dels llibres federatius.

Qualsevol federat assembleista podrà recaptar informació i examinar
els llibres federatius, excepte els quals continguen dades relatives a la intimitat de les
persones.
Per a això, elevarà escrit al President de la Federació especificant clarament quin llibre o
llibres desitja examinar i el motiu de la seua sol·licitud.
El President de la Federació contestarà a l’interessat en el termini màxim de deu dies,
comunicant-li, en el seu cas, el lloc, dia i hora per a fer efectiu l’examen del llibre o llibres
sol·licitats.
L’examen dels llibres es produirà sempre en presència d’un membre de la Junta Directiva o d’un
empleat federatiu.

Quan es tracte de documentació relativa a l’ordre del dia d’una Assemblea General ja convocada, la
sol·licitud s’haurà de cursar abans dels 10 dies anteriors a la seua celebració i la
Federació haurà de possibilitar la consulta almenys amb 5 dies d’antelació.

CAPÍTOL X. RÈGIM ECONÒMIC, FINANCER I PATRIMONIAL.

Article 54. Règim econòmic.

1) La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana està subjecta al
règim de pressupost i patrimoni propi.
2) El pressupost, que coincidirà amb l’any natural, expressarà xifrada, conjunta i
sistemàticament les obligacions que com a màxim pot contraure i els drets que es preveuen
liquidar.
3) El pressupost serà únic per a totes les despeses i ingressos de la Federació, encara que es podran
crear *sub-entitats comptables que s’integraran en el sistema comptable central.
4) Les despeses es classificaran per la seua naturalesa, i s’estructuraran per programes sobre la base dels
objectius de la Federació.
5) El pressupost serà equilibrat sense que es puguen aprovar pressupostos deficitaris, excepte
autorització expressa de la Direcció General de l’Esport.

Article 55. Límits a les facultats de disposició.

1) No podran comprometre’s despeses amb caràcter pluriennal en cada
període de mandat, sense autorització prèvia de la Direcció General de l’Esport, quan la
despesa anual compromesa amb aquest caràcter supere el 10% del pressupost.
2) Es requereix acord favorable de l’Assemblea General de la Federació i informe
favorable de la Direcció General de l’Esport en els següents casos:

a) Gravamen o alienació de béns per valor superior al 50%
de l’actiu que resulte de l’últim balanç aprovat.
b) Operacions d’endeutament que suposen una càrrega financera anual superior al 20% del
pressupost
Aquests dos supòsits requereixen un informe de viabilitat subscrit per un professional qualificat i
independent. Excepte en operacions de tresoreria que es concerten amb entitats financeres a l’empara
de subvencions públiques.
3) Les transferències de crèdits entre programes que suposen més del 10% del pressupost total
requeriran autorització de la Direcció General de l’Esport.
4) La Junta Directiva podrà autoritzar modificacions pressupostàries amb un límit màxim de 25%
del pressupost.

Article 56. Comptabilitat.

1) La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana ajustarà la seua
comptabilitat a les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les federacions
esportives aprovat reglamentàriament.
2) Al tancament de cada exercici es confeccionaran els comptes anuals que
comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica.
3) La Junta Directiva formularà els comptes anuals, que seran signades pel President, el
Secretari i el Tresorer.
4) Els comptes anuals s’aprovaran per l’Assemblea General. A partir de la convocatòria qualsevol
membre de la mateixa pot obtindre els documents que han de ser sotmesos a aprovació, fins a cinc
dies naturals abans de la celebració.
5) Una vegada aprovades els comptes anuals, la memòria esportiva i la liquidació del pressupost
es rendiran les mateixes davant la Direcció General de l’Esport i sempre abans de l’1 de juliol de cada
any.

Article 57. Règim patrimonial.

El patrimoni de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana està constituït pel conjunt
de béns i drets dels quals és
titular.

CAPÍTOL XI. PROCEDIMENT DE *APROBACION I *MODIFICACION DELS ESTATUTS I REGLAMENTS FEDERATIUS

Article. 58. Aprovació i modificació d’Estatuts i
Reglaments

L’aprovació o modificació dels Estatuts i Reglaments
Generals de la Federació s’ajustaran al següent procediment:

1) El procediment es podrà iniciar a proposta de: el President, la Junta Directiva o un terç
dels membres de ple dret de l’Assemblea General.

2) La Junta Directiva podrà sotmetre el projecte de modificació a un previ informe jurídic per a examinar
la seua viabilitat legal.

3) El President convocarà a l’Assemblea General, remetent el projecte d’Estatuts o la seua
modificació a tots els assembleistes perquè formulen les esmenes o suggeriments que estimen
oportunes. Les esmenes o suggeriments hauran de rebre’s en la Federació fins a cinc dies
abans de la celebració de l’Assemblea General.

4) En l’Assemblea General es discutiran les esmenes o suggeriments presentats i es procedirà
a la seua votació i, si escau, aprovació per majoria de dos terços dels vots presents.

5) Aprovats els Estatuts o la seua modificació per l’Assemblea General es remetran a la Direcció
General de l’Esport per a la seua ratificació.

En el cas que la Direcció General, comunicara la necessitat de fer algun canvi o
modificació sobre la base de les disposicions legals o reglamentàries vigents, la Junta Directiva
queda autoritzada per a dur-los a terme sense necessitat de tornar-los a sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea
General.

CAPÍTOL XII. EXTINCIÓ DE LA FEDERACIÓ I DISSOLUCIÓ.

Article 59. Causes d’extinció i procediment de dissolució

1) La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, s’extingirà
per les següents causes:

a) Per resolució judicial

b) Per la revocació del seu reconeixement i cancel·lació de la inscripció per la Direcció
General de l’Esport.

c) Per la no ratificació de la inscripció provisional transcorreguts dos anys.

d) Per la seua integració en una altra federació esportiva autonòmica.
e) Per les altres causes previstes en
l’ordenament jurídic.
f) Per acord de l’Assemblea General Extraordinària.

2) En el cas de dissolució el patrimoni net resultant es destinarà a fins de caràcter
esportiu dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL XIII. CONCILIACIÓ EXTRAJUDICIAL.

Article 60. Conciliació extrajudicial.
La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, podrà resoldre
mitjançant la conciliació extrajudicial, les qüestions litigioses de naturalesa jurídic-esportiva
que puguen sorgir entre esportistes, tècnics entrenadors, jutges àrbitres, directius, clubs i
altres persones o entitats interessades i relacionades amb aquesta Federació, i que podran ser
resoltes a través de la institució de l’arbitratge, aplicant-se la normativa legal vigent en aquesta
matèria, Llei 36/1988 d’Arbitratge.

Article 61. Matèries no susceptibles de conciliació extrajudicial.
No podran ser objecte de conciliació
o arbitratge les següents qüestions:

a) Les que se susciten en les relacions amb el Consell Superior d’Esports, relatives a les
funcions que a aquest organisme li estiguen encomanades.

b) Aquelles que es relacionen amb el control de les substàncies i mètodes prohibits en
l’esport i seguretat en la pràctica esportiva.
c) Les relatives a les subvencions que atorgue el Consell Superior d’Esports
i, en general, les relacionades amb fons públics.
d) Amb caràcter general, les incloses en l’article 2n de la Llei d’Arbitratge
de 5 de desembre de 1988.

Article 62. Regles per al sotmetiment al sistema de conciliació o arbitratge.
a) El mètode per a manifestar la inequívoca voluntat de submissió de les parts a aquest sistema serà la subscripció per part de les mateixes
d’un Conveni Arbitral en el qual s’expresse, la renúncia a la via judicial, i la intenció de les mateixes
de sotmetre la solució de la qüestió litigiosa a la decisió d’un o més àrbitres, així com
l’obligació
de complir tal decisió.
b) El Conveni Arbitral haurà de formalitzar-se per escrit. El contingut del Conveni podrà estendre’s
a la designació dels àrbitres i la determinació de les regles del procediment. També podran
les parteixes deferir a un tercer, persona física o jurídica la designació dels àrbitres.
c) Les matèries, causes i requisits d’aplicació de les fórmules de conciliació o arbitratge s’aplicaran
a totes les qüestions litigioses de naturalesa jurídic esportiva, plantejades
o que puguen plantejar-se entre: esportistes, tècnics, jutges o àrbitres, clubs associats i
altres parts interessades dins de l’àmbit d’aquesta Federació. Excloent les matèries que no són
susceptible d’arbitratge.
d) L’organisme o persones encarregat de resoldre les qüestions a què es refereix aquest article serà
la Junta Arbitral, composta per un President i dues Vocals, sent almenys un d’ells
llicenciat en dret.
e) El sistema de recusació als àrbitres així com d’oposició a aquestes fórmules, seran els mateixos
que s’estableix en la legislació vigent per als Òrgans Judicials.
f) El procediment a través del que es desenvoluparà l’arbitratge
respectarà en tot cas els principis constitucionals, i especialment els de contradicció,
igualtat i audiència de les parts, subjectant-se en tot cas a la Llei d’Arbitratge.
g) Els mètodes d’execució de les decisions o resolucions arbitrals se sotmetran igualment a l’esmentada Llei.

Article 63. Regles del procediment arbitral.
1) El desenvolupament del procediment arbitral es regirà per la voluntat de les
parts, per les normes establides per la Federació o les que se’ls encomana per l’administració de l’arbitratge, en defecte d’això per l’acord dels àrbitres.
2) Les parts podran actuar en el procés per si mateixes o valent-se d’advocat en exercici.

Article 64. Duració del mandat de la Junta Arbitral.
La duració del mandat de la Junta Arbitral serà de quatre anys, i es renovarà
durant el transcurs dels anys olímpics.

Article 65. Efectes de les resolucions arbitrals.
Les resolucions adoptades en els procediments arbitrals tindran els efectes previstos en la Llei 36/1988 de l’Arbitratge, així com també tot el relatiu al desenvolupament, procediment, nomenament d’àrbitres i anul·lació dels laudes arbitrals.

Mª de la Mar Alonso Asensio com a Secretària General de la
Federació de Caça de la Comunitat Valenciana

CERTIFICA:

que els presents Estatuts van ser aprovats en l’Assemblea General de data 24 de Juliol de 1999, havent-se introduït per la Junta Directiva les modificacions pertinents seguint les instruccions de la Direcció General de l’Esport i estant la Junta Directiva autoritzada per a això.
I per deixar-ne constància signe la present certificació a València a cinc
de gener de dos mil.

ELS PRESENTS ESTATUTS SÓN CÒPIA FIDEL DELS ORIGINALS APROVATS PER L’IL·LM. SR. DIRECTOR
GENERAL DE L’ESPORT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA EDUCACIÓ I CIÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
EN LA RESOLUCIÓ DICTADA AMB DATA 23 DE MARÇ DE 2000
I COMUNICADA A la FEDERACIÓ AMB DATA 29 DE MARÇ I AMB *NUMERO DE REGISTRE D’EIXIDA 542.

EN LA RESOLUCIÓ S’EXPRESSAVA TEXTUALMENT QUE ELS ESTATUTS ANTERIORS DE DATA 30 DE MAIG DE 1987
QUEDEN DEROGATS I S’INSCRIU LA MODIFICACIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
.