Gabinet tècnic

El Gabinet Tècnic de la Federació de Caça està format per enginyers forestals. Realitza diferents serveis per necessitats exigibles des de l’Administració o per a satisfer les necessitats dels clubs. Entre ells:

 • Pla Tècnic d’Ordenació Cinegètica (quinquennal)
 • Memòria de Resultats (anual)
 • Pla Anual de Gestió al seu torn inclou:
  • Presentació de calendaris de caça.
  • Presentació de sol·licituds i comunicacions.
  • Anàlisi del compliment de les exigències legals en el que a inversió en benefici de les poblacions silvestres es refereix.
  • Modificació de la seua base territorial, en variar les zones de reserva, ensinistrament de gossos o realitzar agregacions o segregacions de parcel·les.
 • Altres documents tècnics durant la vigència de la planificació del delimitat que no poden ser inclosos en la tramitació ordinària dels seus Plans Anuals de Gestió com per exemple:
  • Realitzar d’informes, peritatges i valoracions de danys agrícoles (senglar, conill, cabra, etc.)
 • Servei d’assessorament tècnic en relació a opcions i possibilitats de gestió en el seu club (calendari de caça, modalitats, etc.)
 • Servei d’assistència a assemblees o esdeveniments per a abordar temes que superen la capacitat de maniobra d’una Junta Directiva (obligatorietat de les targetes federatives, segurs, etc.)
 • També s’oferiran previs convenis específics establits per part de la Federació amb empreses de prestigi del món cinegètic qualsevol tipus de venda de material que puguen necessitar intentant abaratir al màxim els preus als clubs.